Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Hotărârile Autorității Deliberative (2022)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
28/12/2022 68 Desemnarea reprezentantului autorității publice tutelare Petriș în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ,,Piatra Cerbului” R.A.
28/12/2022 67 Numirea interimară a Șefului de Ocol al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ,,Piatra Cerbului” R.A.
28/12/2022 66 Aprobarea documentației de actualizare a unor imobile din localitățile Corbești și Roșia Nouă
22/12/2022 65 Modificarea listei de investiţii pe anul 2022
22/12/2022 64 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022
13/12/2022 63 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 PRIMAR
13/12/2022 62 Aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul document de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de gestionare a deșeurilor județul Arad"
13/12/2022 61 Aprobarea taxei ca modalitate de încasare a serviciului de salubrizare
06/12/2022 60 Aprobarea rețelei școlare pentru anul 2023-2024
21/11/2022 59 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare de infrastructură rutieră în localitățile Corbești și Roșia Nouă, comuna Petriș, județ Arad”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”
21/11/2022 58 Implementarea proiectului „Sistem de supraveghere video în comuna Petriș, județ Arad”
21/11/2022 57 Aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice - Memoriu justificativ - pentru investiția „Sistem de supraveghere video în comuna Petriș, județ Arad”
21/11/2022 56 Aprobarea trecerii unui teren în proprietatea privată a Comunei Petriș
21/11/2022 55 Aprobarea Protocolului de colaborare privind implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” cod MySmis 130963
21/11/2022 54 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019
04/11/2022 53 Modificarea listei de investiţii pe anul 2022
04/11/2022 52 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022 PRIMAR
31/10/2022 51 Modificarea art. 8 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local Petriș nr. 25 din 8 mai 2019 privind aprobarea închirierii pășunii comunale, proprietate privată a comunei Petriș, către crescătorii de animale din comuna Petriș
31/10/2022 50 Inițierea procedurii de desemnare a reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Piatra Cerbului ” R.A.
31/10/2022 49 Aprobarea Statutului REGIEI PUBLICE LOCALE Ocolul Silvic ”PIATRA CERBULUI” R.A.
14/10/2022 48 Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
14/10/2022 47 Stabilirea prețului pentru vânzare masă lemnoasă fasonată la drum auto
28/09/2022 46 Îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Petriș nr. 64 din 12 august 2022 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri
22/09/2022 45 Aprobarea trecerii unor terenuri în proprietatea privată a Comunei Petriș
20/09/2022 44 Asocierea în vederea constituirii REGIEI PUBLICE LOCALE Ocolul Silvic ”PIATRA CERBULUI” R.A.
10/08/2022 43 Aprobarea și însușirea prevederilor Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea auditului public intern, în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale
10/08/2022 42 Aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri
09/08/2022 41 Avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 5
22/07/2022 40 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați
19/07/2022 39 Înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Petriș, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate și a Contractului – cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Petriș
19/07/2022 38 Aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităților cultural artistice din cadrul evenimentului ,,Tradiția merge mai departe”
19/07/2022 37 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu ofertă a imobilului înscris în CF 305244 Petriș, nr. Cadastral 305244, aflat în proprietatea privată a comunei Petriș
19/07/2022 36 Solicitarea adresată Consiliului Județean Arad de trecere a unui bun din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al comunei Petriș
19/07/2022 35 Aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Petriș în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională Apele Române a imobilelor înscrise în CF 305408 Petriș, 305431 Petriș, 305412 Petriș, 305424 Petriș și 305418 Petriș
23/06/2022 34 Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță, în vederea apărării intereselor comunei Petriș, Comisiei Locale de Fond Funciar Petriș, în Dosarul nr. 1738/250/2021, aflat pe rolul Judecătoriei Arad
23/06/2022 33 Modificarea punctului 8, Capitolul VII – Taxe Speciale din Hotărârea Consiliului Local Petriș nr. 26 din 21 aprilie 2021 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale, începând cu 01 ianuarie 2022, precum și aprobarea Regulamentului de adoptare a taxelor speciale la nivelul comunei Petriș, județ Arad
23/06/2022 32 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș
23/06/2022 31 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de transport public local pe raza teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad
12/05/2022 30 Aprobarea proiectului „Elaborare, actualizare în format digital Plan Urbanistic General al comunei Petriș, județul Arad” și a cheltuielilor legate de acesta
28/04/2022 29 Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între comunele GURASADA, BURJUC, ZAM din județul Hunedoara și PETRIȘ din județul Arad, în vederea depunerii proiectului ,,Înființarea rețelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad”, în cadrul Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”
28/04/2022 28 Aprobarea Cererii de finanţare, Devizului general estimativ pentru obiectivul „Înființarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad” și Devizului general estimativ pentru obiectivul „ ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD”
18/04/2022 27 Aprobarea organigramei și a statului de funcții
18/04/2022 26 Aprobarea închirierii unui spațiu conform CF 305436, C1-U1, Ap.1, aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii
18/04/2022 25 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii
18/04/2022 24 Modificarea listei de investiţii pe anul 2022
18/04/2022 23 Modificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022
18/04/2022 22 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019
11/04/2022 21 Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare – prezentat strict pentru Activitățile de colectare și transport - al serviciului public de salubrizare al "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" și avizarea Studiul de oportunitate/fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Arad și de operare a stațiilor de transfer, sortare și compostare în județul Arad
22/03/2022 20 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii
22/03/2022 19 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
21/03/2022 18 Stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale începând cu 01 ianuarie 2023, la nivelul comunei Petriș, județul Arad
21/02/2022 17 Aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Petriș, județ Arad, pentru anul școlar 2021-2022
21/02/2022 16 Aprobarea documentației de apartamentare în 3 unități individuale a imobilului înscris în CF nr. 305436 Petriș, domeniul public, aflat în localitatea Petriș, nr. 83, județ Arad
21/02/2022 15 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației pe anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
08/02/2022 14 Revocarea Hotărârii Consiliului Local Petriș nr. 9/27.01.2022 privind aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș
08/02/2022 13 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2022
21/01/2022 12 Implementarea proiectului „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD”
21/01/2022 11 Aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice - Memoriu justificativ - pentru investiția „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD”
17/01/2022 10 Aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș
17/01/2022 9 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
17/01/2022 8 Aprobarea listei de investiții pe anul 2022
12/01/2022 7 Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activelor autofinanțate și venituri proprii pe anul 2021
12/01/2022 6 Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022
12/01/2022 5 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș
12/01/2022 4 Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Petriș - județul Arad pe anul 2022
12/01/2022 3 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș
12/01/2022 2 Aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local pe anul 2022
12/01/2022 1 Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Petriş
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
30/12/2022 102 Desemnarea reprezentantului autorității publice tutelare Petriș în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ,,Piatra Cerbului” R.A. individual
30/12/2022 101 Numirea interimară a Șefului de Ocol al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ,,Piatra Cerbului” R.A. normativ
30/12/2022 100 Aprobarea documentației de actualizare a unor imobile din localitățile Corbești și Roșia Nouă normativ
30/12/2022 99 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 30 decembrie 2022 normativ
30/12/2022 98 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 23 decembrie 2022 normativ
23/12/2022 97 Modificarea listei de investiţii pe anul 2022 normativ
23/12/2022 96 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022 normativ
23/12/2022 95 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 normativ
23/12/2022 94 Aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul document de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de gestionare a deșeurilor județul Arad" normativ
23/12/2022 93 Aprobarea taxei ca modalitate de încasare a serviciului de salubrizare normativ
23/12/2022 92 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 23 decembrie 2022 normativ
23/12/2022 91 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 23 noiembrie 2022 normativ
23/11/2022 90 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare de infrastructură rutieră în localitățile Corbești și Roșia Nouă, comuna Petriș, județ Arad”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” normativ
23/11/2022 89 Implementarea proiectului „Sistem de supraveghere video în comuna Petriș, județ Arad” normativ
23/11/2022 88 Aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice - Memoriu justificativ - pentru investiția „Sistem de supraveghere video în comuna Petriș, județ Arad” normativ
23/11/2022 87 Aprobarea trecerii unui teren în proprietatea privată a Comunei Petriș normativ
23/11/2022 86 Aprobarea Protocolului de colaborare privind implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” cod MySmis 130963 normativ
23/11/2022 85 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 normativ
23/11/2022 84 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 23 noiembrie 2022 normativ
23/11/2022 83 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 07 noiembrie 2022 normativ
07/11/2022 82 Modificarea listei de investiţii pe anul 2022 normativ
07/11/2022 81 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022 normativ
07/11/2022 80 Modificarea art. 8 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local Petriș nr. 25 din 8 mai 2019 privind aprobarea închirierii pășunii comunale, proprietate privată a comunei Petriș, către crescătorii de animale din comuna Petriș normativ
07/11/2022 79 Inițierea procedurii de desemnare a reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Piatra Cerbului ” R.A. normativ
07/11/2022 78 Aprobarea Statutului REGIEI PUBLICE LOCALE Ocolul Silvic ”PIATRA CERBULUI” R.A. normativ
07/11/2022 77 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 07 noiembrie 2022 normativ
07/11/2022 76 Aprobarea Procesului verbal de la Ședinţa extraordinară, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 18 octombrie 2022 normativ
07/11/2022 75 Alegerea președintelui de ședință normativ
18/10/2022 74 Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 normativ
18/10/2022 73 Stabilirea prețului pentru vânzare masă lemnoasă fasonată la drum auto normativ
18/10/2022 72 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 18 octombrie 2022 normativ
18/10/2022 71 Aprobarea Procesului verbal de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 29 septembrie 2022 normativ
29/09/2022 70 Îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Petriș nr. 64 din 12 august 2022 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri normativ
29/09/2022 69 Aprobarea trecerii unor terenuri în proprietatea privată a Comunei Petriș normativ
29/09/2022 68 Asocierea în vederea constituirii REGIEI PUBLICE LOCALE Ocolul Silvic ”PIATRA CERBULUI” R.A. normativ
29/09/2022 67 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 29 septembrie 2022 normativ
29/09/2022 66 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 12 august 2022
12/08/2022 65 Aprobarea și însușirea prevederilor Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea auditului public intern, în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale normativ
12/08/2022 64 Aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri normativ
12/08/2022 63 Avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 5 normativ
12/08/2022 62 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 12 august 2022 normativ
12/08/2022 61 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 26 iulie 2022
12/08/2022 60 Alegerea președintelui de ședință normativ
26/07/2022 59 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați normativ
26/07/2022 58 Înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Petriș, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate și a Contractului – cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Petriș normativ
26/07/2022 57 Aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităților cultural artistice din cadrul evenimentului ,,Tradiția merge mai departe” normativ
26/07/2022 56 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu ofertă a imobilului înscris în CF 305244 Petriș, nr. Cadastral 305244, aflat în proprietatea privată a comunei Petriș normativ
26/07/2022 55 Solicitarea adresată Consiliului Județean Arad de trecere a unui bun din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al comunei Petriș normativ
26/07/2022 54 Aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Petriș în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională Apele Române a imobilelor înscrise în CF 305408 Petriș, 305431 Petriș, 305412 Petriș, 305424 Petriș și 305418 Petriș normativ
26/07/2022 53 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 26 iulie 2022 normativ
26/07/2022 52 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 30 iunie 2022 normativ
30/06/2022 51 Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță, în vederea apărării intereselor comunei Petriș, Comisiei Locale de Fond Funciar Petriș, în Dosarul nr. 1738/250/2021, aflat pe rolul Judecătoriei Arad normativ
30/06/2022 50 Modificarea punctului 8, Capitolul VII – Taxe Speciale din Hotărârea Consiliului Local Petriș nr. 26 din 21 aprilie 2021 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale, începând cu 01 ianuarie 2022, precum și aprobarea Regulamentului de adoptare a taxelor speciale la nivelul comunei Petriș, județ Arad
30/06/2022 49 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș normativ
30/06/2022 48 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de transport public local pe raza teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad normativ
30/06/2022 47 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 30 iunie 2022 normativ
30/06/2022 46 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 13 mai 2022 normativ
13/05/2022 45 Aprobarea proiectului „Elaborare, actualizare în format digital Plan Urbanistic General al comunei Petriș, județul Arad” și a cheltuielilor legate de acesta normativ
13/05/2022 44 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 13 mai 2022 normativ
13/05/2022 43 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 28 aprilie 2022 normativ
13/05/2022 42 Alegerea președintelui de ședință normativ
28/04/2022 41 Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între comunele GURASADA, BURJUC, ZAM din județul Hunedoara și PETRIȘ din județul Arad, în vederea depunerii proiectului ,,Înființarea rețelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad”, în cadrul Programului național de investiții ,,Anghel Saligny” normativ
28/04/2022 40 Aprobarea Cererii de finanţare, Devizului general estimativ pentru obiectivul „Înființarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad” și Devizului general estimativ pentru obiectivul „ ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD” normativ
28/04/2022 39 Aprobarea organigramei și a statului de funcții normativ
28/04/2022 38 Aprobarea închirierii unui spațiu conform CF 305436, C1-U1, Ap.1, aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii normativ
28/04/2022 37 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii normativ
28/04/2022 36 Modificarea listei de investiţii pe anul 2022 normativ
28/04/2022 35 Modificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022 normativ
28/04/2022 34 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 normativ
28/04/2022 33 Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare – prezentat strict pentru Activitățile de colectare și transport - al serviciului public de salubrizare al "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" și avizarea Studiul de oportunitate/fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Arad și de operare a stațiilor de transfer, sortare și compostare în județul Arad normativ
28/04/2022 32 Stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale, începând cu 01 ianuarie 2023 la nivelul comunei Petriș, județ Arad normativ
28/04/2022 31 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 28 aprilie 2022 normativ
28/04/2022 30 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 24 martie 2022 normativ
24/03/2022 29 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii normativ
24/03/2022 28 Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Petriș, județul Arad, pe anul 2022 normativ
24/03/2022 27 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
24/03/2022 26 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 25 februarie 2022 normativ
24/03/2022 25 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 25 februarie 2022 normativ
25/02/2022 24 Aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Petriș, județ Arad, pentru anul școlar 2021-2022 normativ
25/02/2022 23 Aprobarea documentației de apartamentare în 3 unități individuale a imobilului înscris în CF nr. 305436 Petriș, domeniul public, aflat în localitatea Petriș, nr. 83, județ Arad normativ
25/02/2022 22 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației pe anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
25/02/2022 21 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 25 februarie 2002
25/02/2022 20 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 14 februarie 2022 normativ
14/02/2022 19 Revocarea Hotărârii Consiliului Local Petriș nr. 9/27.01.2022 privind aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș normativ
14/02/2022 18 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2022 normativ
14/02/2022 17 Aprobarea listei de investiţii pe anul 2022 normativ
14/02/2022 16 Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022 normativ
14/02/2022 15 Aprobarea contului de execuţie al bugetului local și al bugetului activităţilor autofinanţate și venituri proprii pe anul 2021 normativ
14/02/2022 14 Aprobarea Ordiinii de zi de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 14 februarie 2022 normativ
14/02/2022 13 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 27 ianuarie 2022 normativ
14/02/2022 12 Alegerea președintelui de ședință normativ
27/01/2022 11 Implementarea proiectului „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD” normativ
27/01/2022 10 Aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice - Memoriu justificativ - pentru investiția „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD” normativ
27/01/2022 9 Aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș normativ
27/01/2022 8 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
27/01/2022 7 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș normativ
27/01/2022 6 Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023
27/01/2022 5 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș normativ
27/01/2022 4 Aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local pe anul 2022 normativ
27/01/2022 3 Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Petriş normativ
27/01/2022 2 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 27 ianuarie 2022 normativ
27/01/2022 1 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 23 decembrie 2021 normativ