Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Hotărârile Autorității Deliberative (2023)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
25/04/2023 38 Aprobarea participării Comunei Petriș, județul Arad în cadrul/ Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu
25/04/2023 37 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2023
24/04/2023 36 Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță, în vederea apărării intereselor comunei Petriș, în Dosarul nr. 180/108/2023, aflat pe rolul Tribunalului Arad
21/04/2023 35 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș
20/04/2023 34 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
20/04/2023 33 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019
06/04/2023 32 Participarea Comunei Petriș, județul Arad la parteneriatul LEADER al Grupului de Acțiune Locală „Asociația Sargeția Gal 1” în scopul elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru perioada 2023-2027 în vederea susținerii proiectelor din Planul Național Strategic PAC (2023-2027)
06/04/2023 31 Stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale, începând cu 01 ianuarie 2024 la nivelul comunei Petriș, județ Arad
28/03/2023 30 Modificarea listei de investiţii pe anul 2023
28/03/2023 29 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2023 Consiliul Local al comunei Petriş,
28/03/2023 28 Modificarea Hotărârii Consiliului Local Petriș nr. 25/28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare
22/03/2023 27 Aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri de gospodărire comunală pentru asigurarea ordinii și curățeniei în comuna Petriș, județ Arad
22/03/2023 26 Participarea Comunei Petriș la implementarea proiectului din Investiția I.4 ,,Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11 – Turism și cultură
22/03/2023 25 Modificarea art. 1 pct. 10 din Hotărârea Consiliului Local Petriș nr. 64/2022 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri
22/03/2023 24 Actualizarea unor imobile intabulate cu prilejul derulării Finanțării VI din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
22/03/2023 23 Actualizarea unor imobile intabulate cu prilejul derulării Finanțării III din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
22/03/2023 22 Actualizarea unor imobile intabulate cu prilejul derulării Finanțării II din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
24/02/2023 21 Aprobarea primei înscrieri și actualizare date conform documentației cadastrale pentru imobilul înscris în CF nr. 301089 Petriș
22/02/2023 20 Delegarea către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad a depunerii aplicației de finanțare pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Arad”
22/02/2023 19 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați PRIMAR
22/02/2023 18 Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare PRIMAR
22/02/2023 17 Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad Zona 5 și Contractul de gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor reciclabile din deșeuri municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Arad Operarea Stației de Sortare Arad
16/02/2023 16 Aprobarea Calendarului manifestărilor cultural – artistice care se vor desfășura în comuna Petriș în anul 2023
10/02/2023 15 Aprobarea analizei situației la nivel local pentru proiectului ,,COLECTAREA APELOR UZATE ÎN LOCALITĂȚILE PETRIȘ, SELIȘTE ȘI ILTEU, COMUNA PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 2 – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate
10/02/2023 14 Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,COLECTAREA APELOR UZATE ÎN LOCALITĂȚILE PETRIȘ, SELIȘTE ȘI ILTEU, COMUNA PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD ”
27/01/2023 13 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic ,,Piatra Cerbului” R.A. pe anul 2023
26/01/2023 12 Avizarea Studiului de fundamentare/oportunitate, a Documentației de atribuire a Contractul de gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad Operarea Stației de Sortare Arad
26/01/2023 11 Avizarea Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare/oportunitate, Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad Operarea Depozitului Conform Arad
17/01/2023 10 Aprobarea listei de investiţii pe anul 2023
17/01/2023 9 Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2023
17/01/2023 8 Aprobarea contului de execuţie al bugetului local și al bugetului activităţilor autofinanţate și venituri proprii pe anul 2022
17/01/2023 7 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș
17/01/2023 6 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației pe anul 2023 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
17/01/2023 5 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2023
17/01/2023 4 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș
17/01/2023 3 Aprobarea organigramei și a statului de funcții
17/01/2023 2 Aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local pe anul 2023
17/01/2023 1 Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Petri
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
28/04/2023 52 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2023 normativ
28/04/2023 51 Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță, în vederea apărării intereselor comunei Petriș, în Dosarul nr. 180/108/2023, aflat pe rolul Tribunalului AradV normativ
28/04/2023 50 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș normativ
28/04/2023 49 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
28/04/2023 48 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 normativ
28/04/2023 47 Participarea Comunei Petriș, județul Arad parteneriatul LEADER al Grupului de Acțiune Locală „Asociația Sargeția Gal 1” în scopul elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru perioada 2023-2027 în vederea susținerii proiectelor din Planul Național Strategic PAC (2023-2027) normativ
28/04/2023 46 Stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale, începând cu 01 ianuarie 2024 la nivelul comunei Petriș, județ Arad normativ
28/04/2023 45 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 28 aprilie 2023 normativ
28/04/2023 44 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 25 aprilie 2023 normativ
25/04/2023 43 Aprobarea participării Comunei Petriș, județul Arad în cadrul/ Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu
25/04/2023 42 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 25 aprilie 2023 normativ
25/04/2023 41 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 30 martie 2023 normativ
30/03/2023 40 Actualizarea unor imobile intabulate cu prilejul derulării Finanțării II din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară normativ
30/03/2023 39 Modificarea listei de investiţii pe anul 2023 normativ
30/03/2023 38 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2023 normativ
30/03/2023 37 Modificarea Hotărârii Consiliului Local Petriș nr. 25/28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare normativ
30/03/2023 36 Aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri de gospodărire comunală pentru asigurarea ordinii și curățeniei în comuna Petriș, județ Arad normativ
30/03/2023 35 Participarea Comunei Petriș la implementarea proiectului din Investiția I.4 ,,Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11 – Turism și cultură normativ
30/03/2023 34 Modificarea art. 1 pct. 10 din Hotărârea Consiliului Local Petriș nr. 64/2022 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri normativ
30/03/2023 33 Actualizarea unor imobile intabulate cu prilejul derulării Finanțării VI din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară normativ
30/03/2023 32 Actualizarea unor imobile intabulate cu prilejul derulării Finanțării III din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară normativ
30/03/2023 31 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 30 martie 2023 normativ
30/03/2023 30 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa ordinară, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 28 februarie 2023 normativ
28/02/2023 29 Aprobarea primei înscrieri și actualizare date conform documentației cadastrale pentru imobilul înscris în CF nr. 301089 Petriș normativ
28/02/2023 28 Aprobarea contului de execuţie al bugetului local și al bugetului activităţilor autofinanţate și venituri proprii pe anul 2022 normativ
28/02/2023 27 Delegarea către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Arad a depunerii aplicației de finanțare pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Arad” normativ
28/02/2023 26 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați normativ
28/02/2023 25 Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare normativ
28/02/2023 24 Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad Zona 5 și Contractul de gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor reciclabile din deșeuri municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Arad Operarea Stației de Sortare Arad normativ
28/02/2023 23 Aprobarea Calendarului manifestărilor cultural – artistice care se vor desfășura în comuna Petriș în anul 2023 normativ
28/02/2023 22 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 28 februarie 2023 normativ
28/02/2023 21 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 13 februarie 2023 normativ
13/02/2023 20 Aprobarea analizei situației la nivel local pentru proiectul ,,COLECTAREA APELOR UZATE ÎN LOCALITĂȚILE PETRIȘ, SELIȘTE ȘI ILTEU, COMUNA PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 2 – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate normativ
13/02/2023 19 Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,COLECTAREA APELOR UZATE ÎN LOCALITĂȚILE PETRIȘ, SELIȘTE ȘI ILTEU, COMUNA PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD ” normativ
13/02/2023 18 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 13 februarie 2023 normativ
13/02/2023 17 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 30 ianuarie 2023 normativ
13/02/2023 16 Alegerea președintelui de ședință normativ
30/01/2023 15 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic ,,Piatra Cerbului” R.A. pe anul 2023 normativ
30/01/2023 14 Avizarea Studiului de fundamentare/oportunitate, a Documentației de atribuire a Contractul de gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad Operarea Stației de Sortare Arad normativ
30/01/2023 13 Avizarea Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare/oportunitate, Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad Operarea Depozitului Conform Arad normativ
30/01/2023 12 Aprobarea listei de investiţii pe anul 2023 normativ
30/01/2023 11 Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2023 normativ
30/01/2023 10 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș normativ
30/01/2023 9 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației pe anul 2023 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
30/01/2023 8 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2023 normativ
30/01/2023 7 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș normativ
30/01/2023 6 Aprobarea organigramei și a statului de funcții normativ
30/01/2023 5 Aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local pe anul 2023 normativ
30/01/2023 4 Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Petriş normativ
30/01/2023 3 Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024
30/01/2023 2 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 30 ianuarie 2023 normativ
30/01/2023 1 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 30 decembrie 2022 normativ