Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Hotărârile Autorității Deliberative (2022)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
10/08/2022 43 Aprobarea și însușirea prevederilor Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea auditului public intern, în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale
10/08/2022 42 Aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri
09/08/2022 41 Avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 5
22/07/2022 40 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați
19/07/2022 39 Înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Petriș, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate și a Contractului – cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Petriș
19/07/2022 38 Aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităților cultural artistice din cadrul evenimentului ,,Tradiția merge mai departe”
19/07/2022 37 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu ofertă a imobilului înscris în CF 305244 Petriș, nr. Cadastral 305244, aflat în proprietatea privată a comunei Petriș
19/07/2022 36 Solicitarea adresată Consiliului Județean Arad de trecere a unui bun din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al comunei Petriș
19/07/2022 35 Aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Petriș în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională Apele Române a imobilelor înscrise în CF 305408 Petriș, 305431 Petriș, 305412 Petriș, 305424 Petriș și 305418 Petriș
23/06/2022 34 Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță, în vederea apărării intereselor comunei Petriș, Comisiei Locale de Fond Funciar Petriș, în Dosarul nr. 1738/250/2021, aflat pe rolul Judecătoriei Arad
23/06/2022 33 Modificarea punctului 8, Capitolul VII – Taxe Speciale din Hotărârea Consiliului Local Petriș nr. 26 din 21 aprilie 2021 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale, începând cu 01 ianuarie 2022, precum și aprobarea Regulamentului de adoptare a taxelor speciale la nivelul comunei Petriș, județ Arad
23/06/2022 32 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș
23/06/2022 31 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de transport public local pe raza teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad
12/05/2022 30 Aprobarea proiectului „Elaborare, actualizare în format digital Plan Urbanistic General al comunei Petriș, județul Arad” și a cheltuielilor legate de acesta
28/04/2022 29 Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între comunele GURASADA, BURJUC, ZAM din județul Hunedoara și PETRIȘ din județul Arad, în vederea depunerii proiectului ,,Înființarea rețelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad”, în cadrul Programului național de investiții ,,Anghel Saligny”
28/04/2022 28 Aprobarea Cererii de finanţare, Devizului general estimativ pentru obiectivul „Înființarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad” și Devizului general estimativ pentru obiectivul „ ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD”
18/04/2022 27 Aprobarea organigramei și a statului de funcții
18/04/2022 26 Aprobarea închirierii unui spațiu conform CF 305436, C1-U1, Ap.1, aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii
18/04/2022 25 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii
18/04/2022 24 Modificarea listei de investiţii pe anul 2022
18/04/2022 23 Modificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022
18/04/2022 22 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019
11/04/2022 21 Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare – prezentat strict pentru Activitățile de colectare și transport - al serviciului public de salubrizare al "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" și avizarea Studiul de oportunitate/fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Arad și de operare a stațiilor de transfer, sortare și compostare în județul Arad
22/03/2022 20 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii
22/03/2022 19 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
21/03/2022 18 Stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale începând cu 01 ianuarie 2023, la nivelul comunei Petriș, județul Arad
21/02/2022 17 Aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Petriș, județ Arad, pentru anul școlar 2021-2022
21/02/2022 16 Aprobarea documentației de apartamentare în 3 unități individuale a imobilului înscris în CF nr. 305436 Petriș, domeniul public, aflat în localitatea Petriș, nr. 83, județ Arad
21/02/2022 15 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației pe anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
08/02/2022 14 Revocarea Hotărârii Consiliului Local Petriș nr. 9/27.01.2022 privind aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș
08/02/2022 13 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2022
21/01/2022 12 Implementarea proiectului „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD”
21/01/2022 11 Aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice - Memoriu justificativ - pentru investiția „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD”
17/01/2022 10 Aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș
17/01/2022 9 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
17/01/2022 8 Aprobarea listei de investiții pe anul 2022
12/01/2022 7 Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activelor autofinanțate și venituri proprii pe anul 2021
12/01/2022 6 Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022
12/01/2022 5 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș
12/01/2022 4 Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Petriș - județul Arad pe anul 2022
12/01/2022 3 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș
12/01/2022 2 Aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local pe anul 2022
12/01/2022 1 Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Petriş
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
12/08/2022 65 Aprobarea și însușirea prevederilor Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea auditului public intern, în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale normativ
12/08/2022 64 Aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri normativ
12/08/2022 63 Avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 5 normativ
12/08/2022 62 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 12 august 2022 normativ
12/08/2022 61 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 26 iulie 2022
12/08/2022 60 Alegerea președintelui de ședință normativ
26/07/2022 59 Stabilirea prețului de pornire la licitație pentru vânzare masă lemnoasă pe picior către agenți economici atestați normativ
26/07/2022 58 Înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Petriș, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate și a Contractului – cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Petriș normativ
26/07/2022 57 Aprobarea cheltuielilor ce se efectuează din bugetul local pentru organizarea activităților cultural artistice din cadrul evenimentului ,,Tradiția merge mai departe” normativ
26/07/2022 56 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu ofertă a imobilului înscris în CF 305244 Petriș, nr. Cadastral 305244, aflat în proprietatea privată a comunei Petriș normativ
26/07/2022 55 Solicitarea adresată Consiliului Județean Arad de trecere a unui bun din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al comunei Petriș normativ
26/07/2022 54 Aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Petriș în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională Apele Române a imobilelor înscrise în CF 305408 Petriș, 305431 Petriș, 305412 Petriș, 305424 Petriș și 305418 Petriș normativ
26/07/2022 53 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 26 iulie 2022 normativ
26/07/2022 52 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 30 iunie 2022 normativ
30/06/2022 51 Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță, în vederea apărării intereselor comunei Petriș, Comisiei Locale de Fond Funciar Petriș, în Dosarul nr. 1738/250/2021, aflat pe rolul Judecătoriei Arad normativ
30/06/2022 50 Modificarea punctului 8, Capitolul VII – Taxe Speciale din Hotărârea Consiliului Local Petriș nr. 26 din 21 aprilie 2021 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale, începând cu 01 ianuarie 2022, precum și aprobarea Regulamentului de adoptare a taxelor speciale la nivelul comunei Petriș, județ Arad
30/06/2022 49 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș normativ
30/06/2022 48 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de transport public local pe raza teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad normativ
30/06/2022 47 Aprobarea ORDINII DE ZI de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 30 iunie 2022 normativ
30/06/2022 46 Aprobarea PROCESULUI VERBAL de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 13 mai 2022 normativ
13/05/2022 45 Aprobarea proiectului „Elaborare, actualizare în format digital Plan Urbanistic General al comunei Petriș, județul Arad” și a cheltuielilor legate de acesta normativ
13/05/2022 44 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 13 mai 2022 normativ
13/05/2022 43 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 28 aprilie 2022 normativ
13/05/2022 42 Alegerea președintelui de ședință normativ
28/04/2022 41 Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între comunele GURASADA, BURJUC, ZAM din județul Hunedoara și PETRIȘ din județul Arad, în vederea depunerii proiectului ,,Înființarea rețelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad”, în cadrul Programului național de investiții ,,Anghel Saligny” normativ
28/04/2022 40 Aprobarea Cererii de finanţare, Devizului general estimativ pentru obiectivul „Înființarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Gurasada, Burjuc și Zam, județul Hunedoara și comuna Petriș, județul Arad” și Devizului general estimativ pentru obiectivul „ ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD” normativ
28/04/2022 39 Aprobarea organigramei și a statului de funcții normativ
28/04/2022 38 Aprobarea închirierii unui spațiu conform CF 305436, C1-U1, Ap.1, aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii normativ
28/04/2022 37 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii normativ
28/04/2022 36 Modificarea listei de investiţii pe anul 2022 normativ
28/04/2022 35 Modificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022 normativ
28/04/2022 34 Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 normativ
28/04/2022 33 Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare – prezentat strict pentru Activitățile de colectare și transport - al serviciului public de salubrizare al "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" și avizarea Studiul de oportunitate/fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Arad și de operare a stațiilor de transfer, sortare și compostare în județul Arad normativ
28/04/2022 32 Stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale, începând cu 01 ianuarie 2023 la nivelul comunei Petriș, județ Arad normativ
28/04/2022 31 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 28 aprilie 2022 normativ
28/04/2022 30 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 24 martie 2022 normativ
24/03/2022 29 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii normativ
24/03/2022 28 Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Petriș, județul Arad, pe anul 2022 normativ
24/03/2022 27 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
24/03/2022 26 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 25 februarie 2022 normativ
24/03/2022 25 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 25 februarie 2022 normativ
25/02/2022 21 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 25 februarie 2002
25/02/2022 24 Aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Petriș, județ Arad, pentru anul școlar 2021-2022 normativ
25/02/2022 23 Aprobarea documentației de apartamentare în 3 unități individuale a imobilului înscris în CF nr. 305436 Petriș, domeniul public, aflat în localitatea Petriș, nr. 83, județ Arad normativ
25/02/2022 22 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației pe anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
25/02/2022 20 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 14 februarie 2022 normativ
14/02/2022 19 Revocarea Hotărârii Consiliului Local Petriș nr. 9/27.01.2022 privind aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș normativ
14/02/2022 18 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2022 normativ
14/02/2022 17 Aprobarea listei de investiţii pe anul 2022 normativ
14/02/2022 16 Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022 normativ
14/02/2022 15 Aprobarea contului de execuţie al bugetului local și al bugetului activităţilor autofinanţate și venituri proprii pe anul 2021 normativ
14/02/2022 14 Aprobarea Ordiinii de zi de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 14 februarie 2022 normativ
14/02/2022 13 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 27 ianuarie 2022 normativ
14/02/2022 12 Alegerea președintelui de ședință normativ
27/01/2022 11 Implementarea proiectului „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD” normativ
27/01/2022 10 Aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice - Memoriu justificativ - pentru investiția „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD” normativ
27/01/2022 9 Aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș normativ
27/01/2022 8 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
27/01/2022 7 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș normativ
27/01/2022 6 Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023
27/01/2022 5 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș normativ
27/01/2022 4 Aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local pe anul 2022 normativ
27/01/2022 3 Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Petriş normativ
27/01/2022 2 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 27 ianuarie 2022 normativ
27/01/2022 1 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 23 decembrie 2021 normativ