Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de Urbanism

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism
(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică
interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:
a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»),
în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de
urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea
nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitării;
b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de
încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz,
eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul
cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate,
la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.


(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de
informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele
urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile
documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui
solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra
imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.


(3) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea
prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror
documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.


(4) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi
nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.