Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Acte necesare pentru eliberarea Autorizației de Construire/Desființare

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare
(1) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor
documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei
de construire, inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea
autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinut de la emitent - va conţine, în mod obligatoriu,
următoarele documente:
a) certificatul de urbanism, în copie;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz,
extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la
zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
c) documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la
emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia
mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru
lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a
sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie
în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră,
precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a
energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în
măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct
de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de
urbanism, în condiţiile legii, un exemplar.


(2) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentaţia pentru autorizarea
executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor
documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu
documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea
pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa - (se utilizează formularul-model F.8
«CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinut de la emitent),
completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice -
D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. (1), adaptate scopului, precum şi
certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).


(3) La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor
avea în vedere următoarele:
a) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizaţia de
construire/desfiinţare se solicită, de regulă, şi autorizarea organizării executării lucrărilor. În
această situaţie, solicitantul are obligaţia de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică - D.T.
pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentaţia tehnică - D.T. pentru
organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) - piese scrise şi desenate -, întocmită în baza
prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz
pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de
salubritate şi altele asemenea, după caz), în două exemplare;
b) în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii
suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obţinute
pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor
în întregul lor.


Documentaţia tehnică - D.T.
(1) Documentaţia tehnică - DT este, potrivit definiţiei din anexa nr. 2 la Lege, documentaţia
tehnico-economică distinctă care stă la baza emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin
care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi,
amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale,
compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi echiparea
construcţiilor, inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura
edilitară urbane necesare, după caz.


(2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizaţia de construire/desfiinţare se emite
pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor.


(3) În funcţie de scopul solicitării, documentaţia tehnică - D.T. poate fi:
a) documentaţie tehnică - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor de
construire, inclusiv pentru lucrările aferente organizării executării lucrărilor;
b) documentaţie tehnică - D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executării lucrărilor
de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării
executării lucrărilor.


(4) Documentaţia tehnică - D.T., alcătuită din piese scrise şi desenate şi completată cu
elementele de identificare şi datele tehnice conform anexei la «Formularul-model F.8 - CERERE
pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» va respecta următoarele condiţii:
a) se elaborează în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege şi cu respectarea
prevederilor legislaţiei specifice din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii,
arhitecturii, amenajării teritoriului şi urbanismului;
b) se elaborează de colective tehnice de specialitate şi se semnează, în condiţiile prevăzute la
art. 9 din Lege;
c) se verifică, în condiţiile legii, de verificatori de proiecte atestaţi.


(5) Potrivit prevederilor art. 6^1 alin. (1) din Lege, măsurile specifice pentru protecţia
mediului stabilite prin actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului,
precum şi cerinţele din avizele şi acordurile emise vor fi avute în vedere la elaborarea
documentaţiei tehnice - D.T. şi nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin
autorizaţia de construire.